Проекти

Клиент Проект Дейности Година
Дънди Прешъс Металс Челопеч – ЕАД ПРОЕКТ – 76 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА СМЕС ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗЗЕТИТЕ КАМЕРИ (Пастово запълнение) Монтаж на електрооборудване и контролноизмервателна апаратура. Монтаж на трансформатори 6/0.4, подвързване, заземяване. Монтаж на кабелни трасета, кабели, електронно измервателни уреди, честотни регулатори, подвързване, наладка и пуск. 2010 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч – ЕАД Проект „Модернизация на Обогатителна фабрика” 13 – Зона смилане

 

Инсталиране на електрическо оборудване и инструменти. Монтаж на МСС (мотор контрол център). Монтаж и подвързване на табла за трансформиране на реактивна енергия от синхронен двигател 10 kV за нова полуавтогенна  мелница. Монтаж на кабелни трасета, кабели, електронно измервателни уреди, честотни регулатори, подвързване, наладка и пуск. 2010-2011 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч – ЕАД Зона 27 – ПРОЕКТ ЗА ПОДЗЕМНА ТРОШАЧКА И СИСТЕМА ОТ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

 

Инсталиране на електрическо оборудване и инструменти.Изграждане на част Електро по подземна трошачка и система от километри транспортни ленти за транспортиране на рудата до повърхността. 2012 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД Зона 78 – Осветителна инсталация за стени на хвостохранилище “Челопеч” Електромонтажни работи (изграждане осветителна инсталация за стени на хвостохранилище) 2013 г.

 

Аурубис България АД IN.149 – Пречиствателна Станция за Дъждовни Води, Зона 970 Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А), изграждане трансформаторна подстанция 6/0,4kV, кабелни трасета и електропроводни линии.Изграждане заземителна и осветителна инсталация.Наладка, въвеждане в експлоатация, ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана лаборатория. 2014 г.
Аурубис България АД IU.170 – Филтър преса, Флотационна Фабрика Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А). Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2014 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД ЗОНА 14 – Монтаж на електрооборудване и контролно-измервателна апаратура – ПРОЕКТ ЗА МНОГОПОТОЧЕН АНАЛИЗАТОР Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А ) Наладка, въвеждане в експлоатация, ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана лаборатория. 2014 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД RFT 2014/007 – Демонтаж на стари и полагане на нови кабели 6 kV през шахта „Капитална“ Изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии 6kV в рудник Челопеч, полагане и подвързване. Ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана лаборатория. 2014 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД Проект за транспортиране на пиритен концентрат. Етап 1 Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии. Ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана. Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2014 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД Проект за транспортиране на пиритен концентрат. Етап 2,3 Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии. Ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана. Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2015 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД Електрическа инсталация на прахоподтискаща  система Eлектромонтажни работи (Електро, КИПиА), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии

 

2015 г.
Дънди Прешъс Металс Челопеч -ЕАД Реконструкция на електрическата инсталация в сграда “Руднична администрация” Eлектромонтажни работи (Електро), изграждане на кабелни трасета. Сградна инсталация 2016 г.
Аурубис България АД Проект IN.143.31 – Електромонтажни работи Междинен Бункер за шихта Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии. Ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана лаборатория. Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2016 г.
Аурубис България АД Реконструкция на II система ПСК – Преконвертор. Eлектромонтажни работи (Електро, КИП и А), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии 6kV,0.4kV (полагане подвързване). Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2016 г.
ТРЕЙС – СОФИЯ ЕАД Изграждане депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове в Аурубис Б-я АД Eлектромонтажни работи (Електро, КИПиА), изграждане на кабелни трасета и електропроводни линии. Ел. измервания с издаване на протоколи от акредитирана лаборатория. Изграждане заземителна и осветителна инсталация. 2016 г.
Аурубис България АД Модернизация Подстанции:  ТП 201/1, ТП 201/2 и ТП 201/3, Зона 100 Eлектромонтажни работи (Електро). Разкачване, сфазиране всички кабели на съществуващте секции, демонтаж на таблата, монтаж на нови разпределителни табла и секции 0,4kV. Електро измервания и въвеждане в експлоатация на оборудването. Изграждане кабелни трасета. 2016 г.
Аурубис България АД Модернизация Подстанции:  ТП 202/4, Електромонтажни работи Eлектромонтажни работи (Електро). Разкачване, сфазиране всички кабели на съществуващте секции, демонтаж на таблата, монтаж на нови разпределителни табла и секции 0,4kV. Електро измервания и въвеждане в експлоатация на оборудването. Изграждане кабелни трасета. 2016 г.