Орган за контрол

Органът за контрол от вид “С” при “РЕИЖ” ООД е акредитиран по БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „БСА”.  и има следния обхват:

I. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:,

– Съпротивление на изолацията;

-Съпротивление на защитни заземителни уредби;

– Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;​

II. Електрически уредби и съоръжения до 1000V:

–  Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”;

–  Защитни прекъсвачи (допирно напрежение, ток на задействане и време за изключване).

III. Кабелни линии с напрежение до 20кV:

– Електрическа якост на изолацията чрез повишено постоянно напрежение.